สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์  Admin
หน้าหลัก ข้อมูลสัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน ข้อมูลการเกิด ข้อมูลการเข้ารับอิสลาม ข้อมูลการเสียชีวิต ข้อมูลการย้ายเข้า ข้อมูลการย้ายออก ทะเบียนผู้พิการ ทะเบียนผู้กำพร้า
มัสยิด  ทะเบียนมัสยิดที่ 
ที่ตั้ง หมู่ที่   ตำบล  อำเภอ  จังหวัดกระบี่   รหัสไปรษณีย์ 
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
เลขานุการ คณะกรรมการ กรรมการ ฝ่ายการศึกษา กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กรรมการ ฝ่ายการเงิน กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ประสานงานทั่วไป
สรุปข้อมูล สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน มัสยิด
จำนวน จำนวนสัปปุรุษทั้งหมด
ครัวเรือนทั้งหมด ชาย หญิง รวม(คน)
0 0 0 0
ฐานข้อมูลออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ 086-159-6554  พัฒนาระบบโดย: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ 086-942-6123